Projektowanie, budowa i modernizacja sieci elektrycznych

W naszej ofercie znajduje się wykonanie instalacji niskiego napięcia, w szczególności:

 • linii kablowych niskiego napięcia,
 • rozdzielni głównych i oddziałowych,
 • wewnętrznych instalacji elektrycznych,
 • instalacji automatyki i sterowania,
 • oświetlenia wewnętrznego,
 • oświetlenia zewnętrznego.

Wykonujemy również instalacje słaboprądowe, głownie:

 • systemy okablowania strukturalnego,
 • systemy wykrywania pożaru,
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
 • systemy telewizji przemysłowej,
 • instalacje antywłamaniowe,
 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy telekomunikacyjne.

Sieci komputerowe i telefoniczne

Budujemy infrastrukturę sieci w technologiach przewodowych (Ethernet) jak i bezprzewodowych (Wi-Fi). Szczególny nacisk kładziemy na dobór wysokiej jakości podzespołów i właściwą konfigurację w celu zapewnienia pełnej stabilności i bezpieczeństwa systemu.

W naszej ofercie znajduje się:

 • wykonanie okablowania sieciowego,
 • instalacja szaf na urządzenia,
 • instalacja UPS-ów,
 • instalacja gniazd sieciowych, listew maskujących itp.,
 • utrzymanie sieci komputerowej.

W ramach administracji i opieki serwisowej dbamy o to, aby jakość połączeń sieci komputerowej była jak najwyższa, gwarantujemy także podjęcie skutecznych działań w przypadku wystąpienia awarii.

Instalacja systemów alarmowych i monitoringu

Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy sygnalizacji włamaniowej i napadowej. Integrujemy z systemami alarmowymi systemy automatyki budynków. Stosujemy produkty sprawdzonych, rzetelnych i niezawodnych marek.

 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu usług dla obiektów:

 • administracja i zarządzanie obiektami,
 • obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych, usuwanie usterek instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • obsługa instalacji wodno-kanalizacyjnych, usuwanie awarii,
 • techniczne utrzymanie obiektów,
 • prace remontowo konserwacyjne – ogólnobudowlane i specjalistyczne: od wymiany pojedynczej płytki podłogowej do remontu elewacji i dachu.

Przeglądy elektryczne

Urządzenia elektroenergetyczne muszą podlegać badaniom i pomiarom umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego w celu wykrycia i usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, co umożliwi zapobieżenie awariom zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników obiektów oraz znacznym stratom materialnym.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe instalacji w instalacjach domowych, budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, na stacjach paliw, placach budowy, w halach produkcyjnych, w zakładach pracy, budynkach biurowych, obiektach usługowych i handlowych wielkopowierzchniowych.

Wykonujemy następujące pomiary:

 • pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie,
 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
 • pomiary stanu instalacji odgromowych,
 • pomiary oświetlenia podstawowego,
 • pomiary oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Badania termowizyjne

Termowizja jest to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwieni.

Oględzinom kamerą termowizyjną poddaje się przede wszystkim stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne główne i oddziałowe, szynoprzewody, szafy zasilająco-sterownicze, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, tablice rozdzielcze, silniki w centralach wentylacyjnych i inne urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.

Badania obiektów elektrycznych z wykorzystaniem fotografii termowizyjnej jest doskonałą metodą diagnostyczną pozwalającą wykryć usterki i anomalie występujące w tych obiektach – bez konieczności przerywania ich pracy. Niewykryte lub nieusunięte usterki mogą być przyczyną poważniejszych awarii urządzeń elektroenergetycznych i mogą spowodować duże straty, aż do wybuchu pożaru. Dlatego badania termowizyjne winny być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Badanie takie powinna wykonać firma zewnętrzna.

Standardowa usługa diagnozująca obiekt zawiera:

 • wykonanie zdjęcia badanego obiektu,
 • wykonanie zdjęcia w podczerwieni wraz z pomiarami,
 • zarejestrowanie i obróbka termogramów,
 • interpretacja pomiarów i zalecenia remontowe,
 • wykonania sprawozdania w postaci pisemnej,
 • wykonanie sprawozdania w postaci danych na CD.

Badania termowizyjne wykonujemy na terenie całego kraju.